Statut Fundacji “Po Przerwie”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1

 1. Fundacja „Po Przerwie” (zwana dalej: „Fundacją”), ustanowiona została przez Panią Agnieszkę Grabowiecką-Nowak, zwaną dalej: „Fundatorem”, sporządzonym w dniu
  23 sierpnia 2018r. w Krakowie.
 2. Niniejszy statut Fundacji jest zwany dalej „Statutem”.
 3. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.

2

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz odpowiedników swojej nazwy w językach obcych.

3

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

4

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.
 2. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
 3. Fundacja może tworzyć oddziały oraz inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego lub państwa trzeciego.
 4. Fundacja może być członkiem organizacji o podobnym profilu działalności.

 

 

5

 1. Do celów statutowych Fundacji należą:
  1. popularyzacja wiedzy na temat powrotu na rynek pracy, także dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na dłuższą absencję na rynku pracy;
  2. wsparcie organizacji obszarów życia ściśle związanych z powrotem na rynek pracy, np. popularyzacja wiedzy na temat dofinansowania do żłobków i przedszkoli, działalności na rzecz dzieci pozwalającej rodzicom na powrót do pracy itp.;
  3. wsparcie rynku zatrudnienia i aktywizacji zawodowej;
  4. wsparcie dla rozwoju zasobów ludzkich poprzez podnoszenie kwalifikacji osób dorosłych;
  5. wsparcie instytucji opieki społecznej;
  6. prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych;
  7. inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, także w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej;
  8. propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii;
  9. popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej;
  10. rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
  11. udzielanie pomocy placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym;
  12. wspieranie procesu pozyskiwania dofinansowań w ramach różnorodnych programów oraz projektów, także w ramach funduszy Unii Europejskiej.

6

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
 2. organizację szkoleń, warsztatów, konferencji, pokazów, poradnictwo, doradztwo, działania informacyjno-edukacyjne i szkoleniowo-promocyjne;
 3. konsultacje i porady prawne;
 4. konsultacje i porady doradców zawodowych;
 5. konsultacje oraz pomoc w tworzeniu i wdrażaniu projektów;
 6. organizację i prowadzenie placówek oświatowo-wychowawczych i edukacyjnych,
 7. programy badawcze, informacyjne i wydawnicze służące zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy na temat zjawisk społecznych i ekonomicznych;
 8. pośrednictwo pracy;
 9. pomoc charytatywną i akcje charytatywne.
 10. Dla realizacji swoich celów statutowych Fundacja może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego, zgodnie z art. 6-10 i nast. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.2003 Nr 96, poz. 873 z późń. zm.)

7

Dla osiągnięcia swych celów statutowych Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, realizujących cele tożsame z celami statutowymi Fundacji.

8

Fundacja może ustanawiać odznaczenia, medale honorowe, wyróżnienia oraz certyfikaty i przyznawać je wraz z innymi nagrodami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

9

Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

10

Majątek Fundacji

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski wniesiony przez Fundatora w wysokości 500zł oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości, a także prawa majątkowe nabyte przez Fundację w toku jej działania.

11

Przychody Fundacji pochodzą w szczególności z:

 1. świadczeń Fundatorów;
 2. darowizn, spadków i zapisów;
 3. odsetek bankowych, także od lokat kapitałowych oraz papierów wartościowych;
 4. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
 5. dotacji i subwencji ;
 6. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego, praw majątkowych;
 7. funduszy Unii Europejskiej;
 8. funduszy przekazanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej;
 9. innych źródeł dopuszczonych przez przepisy prawa.

12

Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację dowolnych celów statutowych Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

13

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, ale tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.

ORGANY FUNDACJI

14

Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.

15

 1. Zarząd Fundacji reprezentuje ją w stosunkach z osobami trzecimi.
 2. Zarząd Fundacji składa się z od 1 (jednej) do 5 (pięciu) osób. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu.
 3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Prezes Zarządu. Członkowie Zarządu Fundacji mogą być w każdym czasie odwołani przez Prezesa Zarządu.
 4. Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieoznaczony.
 5. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
 6. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie. Członkowie Zarządu mogą domagać się zwrotu poniesionych i uzasadnionych wydatków związanych z pełnieniem swych funkcji.
 7. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.
 8. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:
  1. reprezentowanie Fundacji wobec osób trzecich;
  2. sprawowanie pieczy nad majątkiem Fundacji;
  3. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
  4. uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych Fundacji;
  5. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów;
  6. podejmowanie decyzji o przystąpieniu do spółek, fundacji;
  7. ustalanie planów działania Fundacji;
  8. decydowanie o zatrudnieniu, zasadach wynagradzania oraz wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji;
  9. tworzenie i znoszenie jednostek organizacyjnych Fundacji;
  10. sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji;
  11. sporządzanie i ogłaszanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości;
  12. ustanawianie i przyznawanie odznaczeń, medali honorowych, wyróżnień oraz certyfikatów i nagród zasłużonym dla Fundacji lub realizującym jej cele osobom fizycznym i prawnym;

16

 1. Uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa Zarządu.
 2. W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos Prezesa Zarządu.
 3. Każdemu członkowi Zarządu Fundacji przysługuje jeden głos.

17

Do reprezentowania Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu Fundacji samodzielnie lub dwóch członków Zarządu łącznie. W przypadku zaciągania zobowiązań powyżej 10000zł wymagana jest reprezentacja Prezesa Zarządu.

18

 1. W sprawie zmiany celu fundacji decyzję podejmuje Prezes Zarządu.
 2. Zmiana celów Fundacji następuje poprzez podjęcie przez Prezesa Zarządu stosownej uchwały uchwały zmieniającej Statut w tym zakresie.

 

DZIŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

19

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

20

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd.
 3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w pełnym składzie w drodze jednomyślnej uchwały.